godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for the ‘skola’ Category

Med spretiga steg och misstänksam blick …

leave a comment »


tog sig det ensamma rådjuret över åkern sökande efter mat under det tunna snölagret som sedan några dagar täcker marken och påminner mig om att det faktiskt är vinter. Över fjorton grader kallt ute konstaterade jag när jag iakttar rådjuret genom mitt köksfönster i min bruna lite slitna morgonrock, en ostmacka i högsta hugg och en väldoftande kopp nyligen bryggt kaffe inom räckhåll.
Ett hopp över diket snabbt över grusvägen och sedan i sakta mak in i skogen och därmed var underhållningen med rådjuret slut och jag kan återgå till datorn och arbetet med ”Godmanakuten”, som tar en hel tid vilket sannolikt förvånar en del läsare som inte låter sig imponeras så lätt.

Hur som helst,  jag jobbar på som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar med allt vad det innebär  av både positiva som negativa upplevelser. Mycket är bra men det finns också anledning till bekymmer med tanke på hur en del kommuner inte inkluderar nyanlända elever i skolan, ointresserade och okunniga socialsekreterare , politiker som valt att inte utnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen och Socialstyrelsen hopplösa inställning och rekommendationer när det gäller åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.

För min del är utgångsläget att Sverige skall hjälpa dem som behöver hjälp oavsett ålder men att det skall vara uppenbart att ungdomarna är under arton år för att de skall förklaras som omyndiga, inte tvärtom som det är nu, och att man förutom kategorierna minderårig, omyndig och myndig inför ytterligare en  kategori, ensamkommande unga som  skall jämställas med omyndiga i alla avseenden och prövas utifrån ett barnperspektiv.

Ute klarnar det upp och det ser ut att bli en klar och kall dag. Hur det ska gå för alla ensamkommande ungdomar är här eller på väg hit är emellertid oklart.

Written by gultkort

januari 31, 2012 at 7:31 f m

Jag missade planet…

leave a comment »


Till Malta för drygt en vecka sedan och hamnade i ett tillstånd som kan liknas vid en blandning av förnekande och en flykt från verkligheten och faktiskt kunde jag skratta åt det hela eftersom det var så sanslöst klantigt gjort.

Sänt händer men bara en gång hoppas jag för på söndag bär det av till Malta och alla ombokade studiebesök och möten.

Missade planet gjorde emellertid inte Migrationsverket som transporterade Farhan till Tanzania där han blev kvar trots alla ansträngningar som gjorts för att förhindra det.

Varför migrationsmyndigheten i Tanzania tog emot Farhan är ännu oklart men förhoppningsvis kan situationen klarna efter en del efterforskningar.

Såväl Aftonbladet som P3 har uppmärksammat  fallet med Farhan. och det har bildats stödgrupper på facebook.

Farhan, en skötsam lågmäld kille som skötte sina studier och var allmänt omtyckt. Sverige hade blivit hans land här ville han bo men efter närmare tre år i Sverige transporterades han bort från välfärden till Tanzania, ett land han aldrig varit i.

Jag brukar alltid framhålla att tjänstemännen på Migrationsverket är kompetenta, serviceinriktade  och att de asylutredningar som görs är väl underbyggda och omsorgsfulla. Men med över tretusen anställda finns det naturligtvis personer där omdömet sviktar och maktkänslan bedövar. Känslan för vad som är rätt och riktigt hamnar långt  vid sidan av vad en bredare allmänhet uppfattning anser vilket också Europadomstolen kunat konstatera ett antal gånger.

Utlänningslagen som våra valda ombud bestämt skall gälla behöver snarast justeras i vissa stycken och ändras helt i andra det vill säga om vi vill ha ett humant samhälle som som är beredda att hjälpa dem som är illa ute.

Migrationsverket gör vad politikerna bestämt och ibland mer så nu vore det bra om politikerna tar ansvar och inte gömmer sig bakom  Migrationsverket, då kanske en nittonåring kunnat få en framtid här.

Written by gultkort

november 1, 2011 at 5:14 e m

Legitimerad eller auktoriserad god man.

leave a comment »


Uppdraget som god man har en lång tradition i vårt land och grundar sig på idén att medborgarna på ideell grund och av solidaritet ställer upp när de av samhällets rättsliga instanser ombeds  att hjälpa människor som inte klarar sig själva och behöver hjälp.Ett synsätt på uppdraget som fortfarande gäller  i dagens samhälle trots att mycket idag handlar om materiella värderingar, krav på ekonomisk ersättning för det ena och andra men mindre om  delaktighet och ett gemensamt samhälleligt ansvarstagande.

Därför är naturligt att det pågår diskussioner om uppdraget som god man skall vila på ideell grund eller vara ett relativt välbetalt yrke som utövas av legitimerade eller auktoriserade gode män
Fördelarna med det ena och andra är uppenbara liksom nackdelarna men visst är den ursprungliga tanken med uppdraget tilltalande.

Stockholms förmyndarkammare inrättades redan på 1600-talet. Se http://www.stockholmia.stockholm.se/for … ?artikel=7. I någon omfattning fanns motsvarande i socknarna. För föräldralösa barn och sjuka/handikappade personer som inte kunde ta tillvara sin rätt kunde, om det p.g.a. de ekonomiska förhållandena var nödvändigt, en förmyndare utses. För frånvarande eller okända arvingar kunde en god man tillsättas. Förmyndaren eller gode mannen var redovisningsskyldig och kontrollerades av socknen.

Från 1974 tillkom möjligheten att istället för att förordna förmyndare för sjuka och handikappade personer, utse en god man. Denne fick inte samma befogenheter som en förmyndare. 1989 avskaffades möjligheten att omyndigförklara någon och ersattes av en lag om förvaltarskap. Det inskrevs dock i lagen att ”domstol får förordna förvaltare för den som på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, (obs!) ”om det inte är tillräckligt att god man förordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp”.. Detta har medfört att förvaltarskap är sällsynta. I över 90 % av ärendena förordnas vanligen god man.

Ideellt eller yrke

Uppdraget som god man är som sagt ett ideellt åtagande med  traditioner med långa traditioner som ibygger på tanken om medborgarmedverkan och ett gemensamt ansvarstagande för de i samhället som behöver stöd och hjälp och att den som förordnas som god man agerar rättrådigt, engagerat, ansvarsfullt utifrån egna erfarenheter och kunskaper. (god man för ensamkommande) (vem kan bli god man eller förvaltare) http://www.godmanakuten.se

Samhället har i förvissning om att uppdraget utförs med intresse, engagemang, ansvar och i ambitionen att agera för den ensamkommande ungdomens bästa hitintills avstått från att precisera och ge tydliga anvisningar för hur uppdraget skall utföras. Dels för att man saknar möjlighet att göra det och dels för att man vill överlåta till den gode mannen att utföra uppdraget på sitt eget vis.
Avsaknaden av preciserade tydliga anvisningar innebär att den gode mannen ges utrymme att själv tolka, inom de ramar som reglerar uppdraget, hur uppgiften som god man skall lösas.
En tilltalande tanke, ett stort förtroende och kanske borde det förbli så men tiderna förändras liksom synen på uppdraget. För många gode män är uppdraget ideellt och man åter sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra en sin plikt eller insats som medborgare men för andra har uppdraget blivit ett yrke och den enda utkomsten vilket innebär att dessa personerna åtar sig ett kanske 10-30 uppdrag inte i första hand av intresse för ungdomarna eller av samhällelig plikt utan för att tjäna pengar. Så många uppdrag innebär att ungdomarna försummas.
Tiderna förändras och det gör också kraven på en god man. Uppdraget har blivit mer komplex och kraven på kompetens inom olika områden är större idag än tidigare för att kunna utföra uppdraget med ungdomens bästa som mål.
Skillnaden i erfarenhet, kompetens och engagemang kan var stor mellan olka gode män och det kan innebära att ensamkommande ungdomar som får  gode män med mindre erfarenhet, kompetens och engagemang inte får den hjälp de behöver vilket till och med kan bli avgörande för om de får stanna i Sverige eller inte.
Därför är kanske tiden nu mogen för att ett förordnande förutsätter att den gode förutom övriga krav  är legitimerad-eller auktoriserad god man och har genomgått och blivit godkänd vid en särskild utbildning för att försäkra sig om att alla ungdomar  får den hjälp som är grundtanken med en god man avsett.

Written by gultkort

oktober 5, 2011 at 7:45 f m

Dear Mr. Samuelsson…

leave a comment »


Började ett mejl från en högre tjänsteman på  the Ministry for Justice and Home Affaris på Malta som jag under ett par månaders tid haft kontakt  i samband med mitt kommande besök i mitten av oktober. Mina önskemål om att få besöka institutioner och flyktingläger hade tidigare tämligen bryskt avvisats men nu var tonen helt plötdsligt en annan.

Dear Mr. Samuelsson läste jag belåtet om igen och konstaterade att envishet och en smula diplomati nu innebar att jag fick tillåtelse att besöka Hal Far Families centre  och Marsa men bara under en timmes tid på vardera plats och förutsatt att jag godkände ett antal förhållningsregler vid besöken.

Däremot fick jag inte tillåtelse att besöka en institution för ensamkommande minderåriga såvida jag inte kunde motivera varför och på vilket vis mitt besök skulle gagna barnen. Vi får väl se, programmet på Malta börjar bli fullspäckat och jag ska bara vara där i tre dagar och dessutom hinna med ett möte med Röda korset, Peace Lab, träffa Qassim  för att se hur han har det efter att ha tvingats flytta från flyktinglägret och sedan en sväng förbi Hal Fart Tent Willage för att prata med vakterna och grönsakshandlaren jag träffade för ett år sedan. Det känns som jag har för lite tid det är så mycket jag vill hinna med.

Kanske blir det ytterligare en resa till Malta men jag är också intresserad av förhållanden av ensamkommande ungdomars situation i andra länder som Italien, Slovenien och Nederländerna.

Hur som helst återkommer jag med en rapport från det kommande besöket på Malta.

På väg till en pilotutbildning för gode män och med lite tid över fick jag en ingivelse när jag passerade Katolska kyrkan på Folkungagatan. Efter en kort stunds  tvekan gick jag in  i kyrkan utan att egentligen veta varför och vad jag kunde förvänta mig. Kanske en tyst tom lite öde lokal men så var det inte. I bänkraderna fanns ett femtiotal personer en del försjunkna i bön andra knäböjande och i en till synes annan värld.

Och det var en annan värld, utanför kyrkportarna var biltrafiken intensiv, människor rörde sig sig snabbt på trottoarer och övergångsställen, Mc Donalds sålde hamburgare  och Taxibilarna som stod uppradade utanför Malmen väntade otåligt på kunder. Men i den Katolska kyrkan var det lugnt.

När prästerna började mässa lämnade jag kyrkan och begav mig i lugn takt med den nedgående solen i ansiktet mot SKL och den sista delen av utbildningen som varit ganska intressant och lite lärolik. Söder, staden i staden, min stadsdel och mina uppväxtkvarter

I morgon skall jag på återvändarsamtal med Farhan. Är Gud god så låter han: Farhan stanna,  Ramadan få ett positivt besked från Migrationsdomstolen och Sad inhibition, bad jag. Men jag är ateist så det kan gå lite hur som helst.

Det  är våra folkvalda som står för den guddomliga makten och bestämmer över Farhans, Ramadans, Sads och alla andra ensamkommande ungdomars  öde, inte Migrationsverket som gör vad Riksdagen bestämt.

Kanske är det vi som bär ansvaret, vi som valde dem  kanske är det folket som besitter den guddomliga makten.

Written by gultkort

september 28, 2011 at 7:31 e m

Utbildning för nyanlända elever

leave a comment »


Om landets kommuner förverkligat de intensioner som  lagar, förordningar och anvisningar ger möjlighet till hade undervisningen för nynlända elever varit bra. Det är den inte, i stället  kan man konstatera, att skolor i den krigsdrabbade Ghazni provinsen i Afghanistan eller Mogadishu i Somalia med svåra inre politiska och religiösa konflikter kan erbjuda en bättre undervisning med fler lektionstimmar och ämnen än vad skolor i vissa kommuner i vårt land kan ge nyanlända elever.

Trots en skollagar, förordningar och allmänna råd från Skolverket är utbildningen generellet sätt på en alldeles för låg nivå och på sina håll urusel även om en del kommuner är lysande undantag.

För nyanlända ungdomar är en undermålig utbildning inte bara en besvikelse de minskar också deras möjligheter  till ett bra yrkesval med goda framtidsutsikter och till en bra integration i det svenska samhället.

 

Written by gultkort

september 19, 2011 at 5:54 e m

Kanske våra folkvalda i Riksdagen har några förslag.

leave a comment »


Det offentliga biträdet gjorde helt enkelt inte sitt jobb därför anlitade det privata boendet på min inrådan en engagerad och kunnig jur kand som ombud för Farhan för att komplettera ansökan till Kammarrätten om prövningstillstånd. Det offentliga biträdets inlaga var på tio rutinmässiga ointresserade rader och det anlitade ombudets på fem omsorgsfullt skrivna sidor.

Det är mycket sällan, kanske bara två procent av alla ansökningar som beviljas prövningstillstånd  av Kammarrätten därför var  chanserna små till framgång men förhoppningarna trots allt stora, om än orealistiska.

Det var ombudet som för några dagar sedan  ringde mig och meddelade att Kammarrätten inte beviljat prövningstillstånd. Efter två år och tio månader av plågsam väntan skulle han avvisas från Sverige till Kenya eller Etiopien, inte till Chulaöarna i södra Somalia som han hävdade var hans hemort. En skötsam omtyckt kille som tog sig igenom dagar och nätter med de värsta farhågorna ständigt närvarande.

Allt hopp är inte ute, inte än kanske blir det så att varken Kenya eller Etiopien tar emot honom och då får han stanna i Sverige vilket vore det enda rätta.

Tre andra killar från Somalia ligger också illa till. Sad från Somaliland  kallades till ett återvändande samtal, kanske blir hans räddning situationen i östra Afrika och Ramadan som sedan lång tid väntat på Migrationsdomstolens beslut och mår riktigt dåligt med ångest och tvångstankar.

Och så Qassim som återförts till Malta och nu tillsammans med andra olycksbröder blivit utslängda från Hal-Far Tent Wilage som varit hans fasta punkt på Malta i två år utan att bli hänvisad någon plats att bo på och utan  de 130 euro i månaden från myndigheterna till mat och det nödvändigaste som han fått tidigare.

Andra nyanlända flyktingar måste få plats var myndigheternas motivering till honom. Jag har kontakt med  Qassim på Facebok och förra veckan när jag pratade med honom i telefon lät han desperat. Om en månad träffar jag honom på Malta sen får vi se vad det går att göra.

Kanske våra folkvalda i Riksdagen några förslag.

Written by gultkort

september 11, 2011 at 7:23 f m

Nyanlända elever satta på undantag

leave a comment »


 

Som god man för ensamkommande ungdomar under många år hoppas jag att den nya skollagen innebär att introduktionsperioden för nyanlända elever inte blir längre än två terminer, att antalet ämnen uppgår till 10-12 timmar per vecka och att undervisningen anpassas till om ungdomarna fått  permanent uppehållstillstånd, skall avvisas eller är det man brukar kalla Dublinungdomar och skall överföras till första asylland inom en snar framtid.

Undervisningen för nyanlända elever fungerar idag inte särskilt bra ibland till och med uruselt men det finns också skolor som är lysande undantag.

Lärarna för nyanlända elever är enligt min erfarenhet kompetenta och engagerade, problemet tycks snarare bero på att undervisningen för nyanlända inte får tillräckliga resurser.

Jag kan också tycka att SKL inte uppmärksammar frågan vilket kanske beror på att nyanlända elever är en relativt liten grupp.

Man får nog tyvärr säga att nyanlända elever är satta på undantag.

Written by gultkort

september 8, 2011 at 7:54 f m