godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for the ‘samhälle’ Category

Åldersbedömning av ensamkommande ungdomar

leave a comment »


Åldersbedömning av unga asylsökande
Enligt Migrationsverkets prognoser kommer över 3000 unga som söker asyl i Sverige under 2012 uppge att de kommer ensamma utan anhöriga och att de är under 18 år och därmed betraktas de som ensamkommande barn. Eftersom asylprocessen gör skillnad på omyndiga och vuxna och Migrationsverket av erfarenhet vet att det förekommer att asylsökande på uppmaning av anhöriga och instruktioner från smugglarorganisationer återberättar påhittade eller modifierade historier om sina asylskäl och anger en felaktigt lägre ålder har Migrationsverket skyldighet att inte bara att utreda asylskäl utan också göra åldersbedömningar för att försäkra sig om att beslut inte fattas på felaktiga grunder. ”I de fall sökandes uppgift om att hon eller han är under 18 år framstår som tvivelaktig måste Migrationsverket göra en åldersbedömning.” (Etiska rådet)

Men Migrationsverkets tillvägagångssätt för åldersbedömning är otillförlitligt, Socialstyrelsens anvisningar och rekommendationer som Migrationsverket följer är otidsenliga och utifrån synsättet ”bättre fria än fälla” och att det skall vara uppenbart att den asylsökande inte är över 18 år får sannolikt ett okänt antal av de 3000 unga som söker asyl i Sverige i år sin asylansökan prövad som omyndiga, trots att de är vuxna.
Det är inget nytt så har det varit under många år vilket ställt till problem i olika avseenden och hos en bredare allmänhet kan man anta att förtroendet för politiker, myndigheter  och rättsliga instanser undergrävts.

Åldersbedömning är nödvändigt
”Frågan om en asylsökande är under 18 år är av betydelse när det gäller sökandes boende och omvårdnad under tiden Migrationsverket handlägger ärendet. Åldern är även en omständighet som kan inverka på beslutet i asylärendet och på bedömningen av om det är möjligt att verkställa ett avslagsbeslut.” (Etiska rådet)

Åldersbedömningar är  nödvändiga eftersom det är av betydelse i asylprocessen och ställningstaganden i andra rättsliga och sociala sammanhang,  därför blir avsaknaden av effektiva system för en säker åldersbestämning ett problem för Migrationsverket, berörda myndigheter, förvaltningar, gode män och för dem som lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder och fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder.
Migrationsmyndigheter inom EU27 har liknande problem som Migrationsverket därför arbetar EU för ett gemensamt regelverk kring frågan om åldersbestämning.
”Åldersbestämning är viktigt både inom asylprövning och familjeanknytning, inte minst för de individer som berörs. Det är ett område där jag är säker på vi kan hitta samarbetsmöjligheter inom GDISC som kan leda till utveckling inom området”, säger Monika Wendleby verksamhetschef för Europeiskt och internationellt samarbete.

På Malta utgår myndigheterna från principen att det skall vara uppenbart att en asylsökande är under 18 år för att betraktas som anaccompanied minors och vid tveksamhet avgör ett team på tre personer om ungdomen är under eller över 18 år.
I Norden har Danmark, Finland, Norge valt att i viss omfattning tillämpa medicinska ålderstester och i Sverige gör Migrationsverket en allmän bedömning.

Metoder för åldersbedömning
Det finns egentligen bara fyra metoder för att bestämma en persons ålder: en allmän bedömning, skelettröntgen, odontologisk test och en läkarundersökning som har det gemensamt att felmarginalen är stor och att de inte är exakta. En mer precis bedömning skulle kräva en kombination av dessa fyra metoder och man skulle också behöva väga in etnicitet, uppväxtvillkor, levnadsförhållanden, kulturella företeelser och andra variabler för att uppnå en acceptabel tillförlitlighet vilket inte är realistiskt med tanke på det stora antalet asylsökande, kostnader en utdragen asylprocess.

Migrationsverket tillämpar i stället en allmän bedömning, som egentligen är en kombination av en okulär besiktning, samtal och analys av de uppgifter som lämnats av den asylsökande, mindre sällan genomförs skelett eller tandröntgen och läkarundersökningar är sällan förekommande.
I praktiken bestäms den sökandes ålder av en handläggare på en av Migrationsverkets ansökningsenheter utifrån en allmän bedömning och att det skall var uppenbart att den sökande inte är över 18 år, om det inte är det godtas den ålder den unge uppgett. Råder det tveksamhet görs en tjänsteanteckning och vid den påföljande muntliga utredningen kan beslutsfattaren på asylprövningsenheten gör en ny mindre omfattande allmän bedömning men i de flesta fall ifrågasätts inte det första utlåtandet, men om så skulle vara fallet har beslutsfattaren möjlighet att besluta om ytterligare en åldersbedömning.

”Rädda Barnen ser idag indikationer på att åldersbedömningar inte görs på ett rättssäkert och riktigt sätt. Bland annat har vi genom hjälplinjen Utanpapper.nu fått kontakt med ungdomar som bedömts vara barn av handläggare som mött dem i Sverige, men som efter kontroll med annat EU-land fått sin ålder uppskriven. Detta har ibland skett samtidigt som övriga id- uppgifter accepterats från den sökandes egna uppgifter, eller från tillkommande id-handlingar. Personen har bedömts som vuxen och därmed möjlig att överföra till ett annat land för prövning.
Vi har också noterat att många ungdomar som passerat Grekland har försetts med samma födelsedatum. Detta har accepterats av Migrationsverket utan att man vidtagit någon åtgärd för att ta reda på hur åldern har fastställts. Andra barn har tagit sig från hemlandet med hjälp av falskt pass utställt på en vuxen, eller följt en smugglares anvisningar att uppge felaktig ålder. Även då det finns mycket som tyder på att den sökande faktiskt är barn, har den högre åldern slagits fast av Migrationsverket. Det tycks också förekomma att åldern fastställsgodtyckligt av handläggare utan att Migrationsverkets riktlinjer följs. För att återfå den ålder de själva har uppgivit kan ungdomarna ställas inför beviskrav som är omöjliga att uppfylla.” (Rapport från Rädda Barnen,Sara Anderberg)

Anmälan till Migrationsverket och Skatteverket
Den ålder den unge uppgett och Migrationsverket accepterat eller som Migrationsverket bestämt gäller hela livet eftersom beslutet inte går att överklaga. Men i samband med ett överklagande om  till exempel om avvisning kan beslutet om ungdomens ålder tas upp.

Anmälningar till Migrationsverket om att omyndiga anses vara myndiga är sällan förekommande och till Skatteverket ytterst ovanligt och ändingar av en fastställd ålder till följd av sådana anmälningar förekommer nästan aldrig.

Personal på HVB, vårdnadshavare på EBO, familjehem, lärare och gode män är inte angelägna att ifrågasätta en persons ålder och göra en anmälan trots stora betänkligheter med hänvisning till socialstyrelsens anvisningar och Migrationsverkets ansvar vilket möjligen kan förklaras av missriktad välvilja.

Om ungdomen fått permanent uppehållstillstånd kan en anmälan göras till skatteverket med det krävs att personen medger att åldern är felaktig, att det finns officiella handlingar där födelsedatum framgår, om det inte finns kan skatteverket förorda en medicinsk bedömning vilket inte sker med någon automatik utan tvärtom endast om synnerliga skäl föreligger och med personens medgivande.

Medicinska åldersbedömningar är en återvändsgränd
Enligt statistik från Migrationsverket har sedan 2004 till och med 2011, 11913 personer som sökt asyl i Sverige uppgett att de är under arton år och att de kommit hit ensamma utan nära anhöriga. Hur många av dessa personer som felaktigt bedöms som omyndiga är oklart men uppskattningsvis kanske det handlar om mellan 10-40% vilket inte är godtagbart.

Med hänvisning till främst norska erfarenheter av odontotlogiska tester höjs nu röster för att även Sverige ska införa sådana tester, men om syftet är en bestående rättssäker ordning bör andra alternativ övervägas då medicinska ålderstester är otillförlitliga och endast kan indikera en persons ålder. Om syftet är att ”avskräcka” asylsökande att lämna felaktiga uppgifter om sin ålder skulle effekterna sannolikt bara bli marginella eftersom en majoritet av asylsökande ungdomar troligen finns inom det åldersspann som ligger inom testernas felmarginal.

Medicinska åldersbedömningar är en återvändsgränd, en framkomligare väg för att minimera felaktiga åldersbedömningar är att: Migrationsverket förändrar det nuvarande regelverket, inför nya rutiner som innebär att minst tre personer samtidigt bedömer ungdomens ålder och att Socialstyrelsen i sin utredning utarbetar anvisningar som säger att det skall vara uppenbart att en asylsökande ungdom skall var under 18 år för att betraktas som omyndig. Inte i syfte att göra det svårare för ungdomar att få uppehållstillstånd utan för att rätt skall vara rätt.

Det vore inte heller orimligt att socialsekreterare och personal på HVB belades med anmälningsplikt om det finns starka betänkligheter om en ungdom verkligen är omyndig. Det är heller inte orimligt att vuxna omkring de ensamkommande ungdomarna tar sitt ansvar samarbetar med Migrationsverket för att uppnå rättrådighet och vad som är det bästa för ungdomen. Missriktad välvilja, hänvisning till Socialstyrelsens anvisningar  och Migrationsverkets ansvar för åldersbedömningar är inte godtagbara skäl för att inte samarbeta utan snarare dåliga undanflykter.

Kanske vore det en bra idé att vända på den nuvarande strategin och att betrakta ungdomar som varande över arton år om det inte är uppenbart att de är under arton år men samtidigt ta särskild hänsyn när de råder tveksamheter om åldern och införa en tredje kategori, myndiga unga som ett komplement till myndiga och omyndiga och pröva deras ansökan inte som vuxna utan unga.

Oavsett om asylsökande unga är 17, 18 eller 19 år är det angelägnare att visa humanitet än ägna tid åt den mer eller mindre olösliga frågan om  tillförlitliga metoder för åldersbestämning. Sverige kan inte ta emot alla  asylsökande barn och ungdomar utropas det från en del håll vilket kanske är sant men vi kan ta emot flera och upphöra med att överföra unga till första asylland enligt Dublin ll. Syftet bör vara att i möjligast mån hjälpa unga människor som behöver hjälp och humanitära organisationers synsätt prägla mottagandet av ensamkommande ungdomar.

 

Written by gultkort

april 3, 2012 at 9:21 f m

Flyktingar på Malta, en planet två världar

leave a comment »


Reorna till Malta
Under några dagar i december 2010 och 2011 besökte jag Malta  för att bilda mig en uppfattning om flyktingmottagningen och situationen för flyktingar och speciellt unga som överförts från Sverige.
Under de två korta vistelserna besökte jag läger i Hal Far och i Marsa, samtalade med Fabrizio Ellul, UNHCR. Sara Mallia, Röda Korset. Flyktingar i lägren, några av de unga som överförts från Sverige. Personal på Detention Service och Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS). Mario Guido Friggieri, Refugee Commissioner. Alexander Tortell, MJHA som gav mig tillstånd att besöka Marsa och ett familjeboende i Hal Far. Stefhanie Micallef på JRS kunde inte hjälpa mig och Alastair Furiggia på Peace Lab som jag hade flera kontakter med var mycket engagerad men det blev ändå inget samtal med Fr. Mintoff, på grund av ett missförstånd.

Bättre att bygga vägar än att riva broar
Att försöka förstå orsakssammanhang, se helheten,möjligheter och alternativ som Europarlamentet utryckt det, förstå ett litet lands kultur, betona och respektera arbetet personal inom hjälporganisationer och myndigheter gör för flyktingar har känts mer angeläget än att kritisera uppenbara brister och göra jämförelser i vissa avseenden med svenska förhållanden.

Att komma till Malta som om privatperson utan bindningar till någon organisation underlättade inte kontakterna med myndigheter och organisationer, snarare betraktades mitt intresse för flyktingar med misstänksamhet och inte fullt begripligt. Men trots det och de avtryck den svenska kritiken lämnat efter sig blev jag överallt vänligt och korrekt bemött, men alla dörrar öppnades inte men det blir fler resor.


Trying to understand cause and effect, see the big picture , opportunities and options that the European Parliament expressed it, to understand a small country’s culture, emphasize and respect the work of staff in aid organizations and public authorities can do refugee has felt more important position than to criticize the obvious flaws and make comparisons with Swedish conditions.

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 8:03 e m

Ensamkommande ungdomar, en affärsidé

leave a comment »


Bekymmersamt är det att flyktingar blivit en affärsidé och att boenden (HVB) skall gå med vinst vilket innebär att verksamheten planeras utifrån ekonomiska kalkyler och inte utifrån ungdomens behov. Avkastning på insatt kapital är målet inte vad som kan anses vara ungdomens bästa och generösa bidrag från  samhället går ned i ägarnas fickor eller kommunens budget och kommer inte ungdomarna till godo.

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 6:41 f m

SVT om HVB och god man och ensamkommande ungdomar

leave a comment »


SVT, Rapport har i ett par inslag uppmärksammat hur ansvariga på HVB slarvat med  journalföring och hur ensamkommande ungdomar blivit utan hjälp på grund av att överförmyndaren förordnat personer till gode män som är mer intresserade av pengar än de ungdomar de förväntas hjälpa.
Det är bra att media tar upp sådana förhållanden men det finns mycket mer att rapportera och det är bara att hoppas på att medias intresse håller i sig och granskningen även omfattar  om  Skolinspektionen, Länsstyrelsen, Överförmyndaren och Socialstyrelsen uppfyller sitt tillsynsansvar när det gäller verksamheter som rör ensamkommande ungdomar.
Som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare under många år  är det min erfarenhet att det inte fungerar särskilt bra vilket kan innebära att ensamkommande ungdomar inte inkluderas i skolväsendet, inte får den hjälp de har rätt till och ofta behöver av en god man eller socialsekreterare.

 

 

 

 

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 6:37 f m

Med spretiga steg och misstänksam blick …

leave a comment »


tog sig det ensamma rådjuret över åkern sökande efter mat under det tunna snölagret som sedan några dagar täcker marken och påminner mig om att det faktiskt är vinter. Över fjorton grader kallt ute konstaterade jag när jag iakttar rådjuret genom mitt köksfönster i min bruna lite slitna morgonrock, en ostmacka i högsta hugg och en väldoftande kopp nyligen bryggt kaffe inom räckhåll.
Ett hopp över diket snabbt över grusvägen och sedan i sakta mak in i skogen och därmed var underhållningen med rådjuret slut och jag kan återgå till datorn och arbetet med ”Godmanakuten”, som tar en hel tid vilket sannolikt förvånar en del läsare som inte låter sig imponeras så lätt.

Hur som helst,  jag jobbar på som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar med allt vad det innebär  av både positiva som negativa upplevelser. Mycket är bra men det finns också anledning till bekymmer med tanke på hur en del kommuner inte inkluderar nyanlända elever i skolan, ointresserade och okunniga socialsekreterare , politiker som valt att inte utnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen och Socialstyrelsen hopplösa inställning och rekommendationer när det gäller åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.

För min del är utgångsläget att Sverige skall hjälpa dem som behöver hjälp oavsett ålder men att det skall vara uppenbart att ungdomarna är under arton år för att de skall förklaras som omyndiga, inte tvärtom som det är nu, och att man förutom kategorierna minderårig, omyndig och myndig inför ytterligare en  kategori, ensamkommande unga som  skall jämställas med omyndiga i alla avseenden och prövas utifrån ett barnperspektiv.

Ute klarnar det upp och det ser ut att bli en klar och kall dag. Hur det ska gå för alla ensamkommande ungdomar är här eller på väg hit är emellertid oklart.

Written by gultkort

januari 31, 2012 at 7:31 f m

Om att vara god man

leave a comment »


Funderingar på uppdraget som god man
Trots alla kontakter, samtal och möten med vuxna kring ungdomen är uppdraget i grunden ett  ensamarbete och behovet av att dela erfarenheter och upplevelser med andra känns emellanåt angeläget.
Tankarna på ungdomarna är aldrig långt borta.

Inte för nära inte för långt ifrån men alltid till hands har varit mitt val av förhållningssätt till  ungdomen för att som lekman åtminstone försöka verka lite professionell väl medveten om att uppdraget är ideellt.
Men, ett mål är bara ett mål som vardagens verklighet inte bryr sig om därför blir ungdomarnas oro också min oro, deras besvikelser och förhoppningar också mina och deras glädje min glädje.
Det är liksom inte mycket att göra åt, det bara är så.

Ungdomens bästa
I anvisningar, lagtexter och konventioner påminns gode män om att ungdomens bästa är målet med uppdraget och att samverkan med vuxna omkring ungdomen är en viktig förutsättning för att nå det målet.
Oftast fungerar det bra men ibland rent ut sagt uruselt.
Engagerade ansvarsfulla gode män som är inställda på samarbete kan inte räkna med att socialsekreterare, personal på boendet eller skolledning alla gånger har samma inställning.
Ingenting är självklart och i mötet med okunnighet och ointresse för ungdomens situation är kanske hänvisning och tillämpning av lagar och förordningar ett framgångsrikt tillvägagångssätt.

Men som sagt i de flesta fall fungerar det bra.

Någon diplomat lär jag aldlig bli, har jag upplysts om vilket kanske är sant men det bekymrar mig inte särskilt mycket. Ungdomens bästa är vad som gäller och raka snabba puckar även om det kan innebära en och annan misslyckad passning.

Flyktingar har blivit en affärsidé
Bekymmersamt är det att flyktingar blivit en affärsidé och att boenden skall gå med vinst vilket innebär att verksamheten planeras utifrån ekonomiska kalkyler och inte utifrån ungdomens behov. Avkastning på insatt kapital är målet inte vad som kan anses vara ungdomens bästa och generösa bidrag från  samhället går ned i ägarnas fickor och kommer inte ungdomarna till godo.

Dublinförordningen
Ett stort bekymmer är  våra folkvalda politikers ointresse för att uttnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen.
När man som god man varit med när unga människor skickas iväg till Italien, Malta elller något annat EU land ungdomen passerat på sin väg till Sverige undrar man vad humaniteten tagit vägen,varför viljan att hjälpa är så långt borta och varför politiker inte inser det rimliga i att unga människor ska ges möjlighet att få sin ansökan om asyl prövad i Sverige.

Written by gultkort

januari 29, 2012 at 8:10 f m

Publicerat i Allmänt, Blandat, Flyktingfrågor, politik, samhälle

Tagged with

Mörkt för vargar och asylsökande från Syrien

leave a comment »


Sakta men säkert och inte särskilt överraskande blev det kväll idag med och mörkret utanför huset avskärmar mig från omgivningen och möjliggör för vargar och andra djur som finns i trakten att  ostört smyga fram utan min kännedom.

Ostört kommer emellertid inte  Migationsverket undan med beslutet att skicka tillbaka 400 asylsökande till Syrien med hänvisning till rådande lagstiftning och att det inte pågår en väpnad konflikt i Syrien samtidigt som UD avråder från resor till dit och uppmanar alla svenskar att lämna landet.

Carl Bildt såg för ovanlighetens skull besvärad ut när han kommenterade frågan i TV. Det borde han göra eftersom han och andra politiker skapat de lagar som Migrationsverket har att rätta sig efter. Det förhållandet ursäktar inte på något vis Migrationsverkets agerande som ännu en gång gjort en märklig bedömning  som för en bredare allmänhet  är svår att förstå vilket är bekymmersamt  och bör åtgärdas.

 

 

Written by gultkort

januari 11, 2012 at 6:49 e m

På gränsen till lycklig

leave a comment »


Hans väntan blev också min väntan, hans förhoppningar blev mina och hans glädje när beskedet om uppehållstillstånd äntligen kom igår efter en orimligt lång tid blev också min glädje.

Mot alla odds ändrade Förvaltningsdomstolens Migrationsverkets beslut om utvisning, det händer bara i kanske två procent av alla ärenden som överklagas, men nu kan en ung människa börja planera sin framtid i Sverige efter en långt tid av oro och förtvivlan men också hopp.

Han vill bli polis har han berättat men jag undrar om det verkligen är det rätta för honom.

Hur som helst det känns bra nu väntan är äntligen över  och jag känner mig lättad och glad på gränsen till lycklig.

Written by gultkort

december 17, 2011 at 7:52 e m

Jag missade planet…

leave a comment »


Till Malta för drygt en vecka sedan och hamnade i ett tillstånd som kan liknas vid en blandning av förnekande och en flykt från verkligheten och faktiskt kunde jag skratta åt det hela eftersom det var så sanslöst klantigt gjort.

Sänt händer men bara en gång hoppas jag för på söndag bär det av till Malta och alla ombokade studiebesök och möten.

Missade planet gjorde emellertid inte Migrationsverket som transporterade Farhan till Tanzania där han blev kvar trots alla ansträngningar som gjorts för att förhindra det.

Varför migrationsmyndigheten i Tanzania tog emot Farhan är ännu oklart men förhoppningsvis kan situationen klarna efter en del efterforskningar.

Såväl Aftonbladet som P3 har uppmärksammat  fallet med Farhan. och det har bildats stödgrupper på facebook.

Farhan, en skötsam lågmäld kille som skötte sina studier och var allmänt omtyckt. Sverige hade blivit hans land här ville han bo men efter närmare tre år i Sverige transporterades han bort från välfärden till Tanzania, ett land han aldrig varit i.

Jag brukar alltid framhålla att tjänstemännen på Migrationsverket är kompetenta, serviceinriktade  och att de asylutredningar som görs är väl underbyggda och omsorgsfulla. Men med över tretusen anställda finns det naturligtvis personer där omdömet sviktar och maktkänslan bedövar. Känslan för vad som är rätt och riktigt hamnar långt  vid sidan av vad en bredare allmänhet uppfattning anser vilket också Europadomstolen kunat konstatera ett antal gånger.

Utlänningslagen som våra valda ombud bestämt skall gälla behöver snarast justeras i vissa stycken och ändras helt i andra det vill säga om vi vill ha ett humant samhälle som som är beredda att hjälpa dem som är illa ute.

Migrationsverket gör vad politikerna bestämt och ibland mer så nu vore det bra om politikerna tar ansvar och inte gömmer sig bakom  Migrationsverket, då kanske en nittonåring kunnat få en framtid här.

Written by gultkort

november 1, 2011 at 5:14 e m

Kallt ute och kallt inne…

leave a comment »


Att det är kallt ute är inte mycket att göra åt men att det är det inomhus  är helt och hållet mitt eget fel eftersom jag snålar med veden som kan behövas i vinter när det blir  riktigt kallt, kan man befara.

I går var det andra mötet på Migrationsverket med Farhan och avvisningen bestämdes av handläggarna ska ske den 30 oktober.

Att vi, jag och en engagerad socialarbetare, vid besök på Tanzanias och Kenyas ambassader fått besked att dessa länder inte tänkte ta emot Farhan spelade i sammanhanget ingen roll, annat än att det visar att Farhan aktivt medverkar och vill samarbeta vilket är viktigt av olika skäl.

Avvisningen skulle äga rum som planerat, ansåg handläggarna vilket innebär att man i Dar Es Salaam ska träffa representanter på flygplatsen från dessa länder och genom förhandlingar hoppas man kunna lämna Farhan antingen i Tanzania eller Kenya. Om det inte går åker man tillbaka, försäkrade man mig på min fråga, och någon ytterligare förhandlingsresa blir det inte. Om det stämmer vilket inte är säkert eftersom det inte är ovanligt med flera förhandlingsresor i samma ärende  kan Farhan få stanna i Sverige eftersom Migrationsverket inte verkställa beslutet.

Vi får väl se eller ”inshallah” skulle nog Farhan själv säga. Ett utkast till ansökan om verkställighetshinder är påbörjad nu gäller det att läsa på vad som gäller i Förvaltnings- och Utlänningslagen.

I morgon bitti åker jag till Malta med sol och sådär 22-23 grader, det är bra liksom att den mjuka väldoftande värmen från vedspisen nu sakta sprider sig i huset.

Written by gultkort

oktober 15, 2011 at 8:49 f m