godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for the ‘demokrati’ Category

Inget särskilt

leave a comment »


Tillbaka i Roslagen efter konstrundan i nordöstra Skåne och ett kort besök på fyrplatsen vid Kullen. I veckan blir de besök på olika HVB, bygge på huset, en del möten och om inspirationen rinner till, lite skrivande.

Men i kväll råder lugnet  vid en sprakande braskamin som för tillfället är den enda värmekällan i huset så det är lite småkallt i några rum. Fortfarande ljust ute, några plusgrader och tyst.

 

Written by gultkort

april 8, 2012 at 4:28 e m

En dag i Skåne

leave a comment »


Det sedvanliga konstrundan gick i år nordvästlig riktning utefter ett turkosblått hav. Ett stort antal, för mig mer eller mindre okända orter passerades och några valdes ut som lämpliga mål för konststudier och någon för lunch. Men den här dagen bestod det kulturella utbytet inte främst av vad olika konstnärer ställde ut, idag gällde havet, det öppna landskapet och olika byggnader  utefter vägen.

En bra dag i ett soligt och blåsigt Skåne i trevligt sällskap med Petra och Micke .

I morgon bär det av hem till Roslagen och om Skåne finns det bara gott att säga.

Written by gultkort

april 7, 2012 at 5:36 e m

Åldersbedömning av ensamkommande ungdomar

leave a comment »


Åldersbedömning av unga asylsökande
Enligt Migrationsverkets prognoser kommer över 3000 unga som söker asyl i Sverige under 2012 uppge att de kommer ensamma utan anhöriga och att de är under 18 år och därmed betraktas de som ensamkommande barn. Eftersom asylprocessen gör skillnad på omyndiga och vuxna och Migrationsverket av erfarenhet vet att det förekommer att asylsökande på uppmaning av anhöriga och instruktioner från smugglarorganisationer återberättar påhittade eller modifierade historier om sina asylskäl och anger en felaktigt lägre ålder har Migrationsverket skyldighet att inte bara att utreda asylskäl utan också göra åldersbedömningar för att försäkra sig om att beslut inte fattas på felaktiga grunder. ”I de fall sökandes uppgift om att hon eller han är under 18 år framstår som tvivelaktig måste Migrationsverket göra en åldersbedömning.” (Etiska rådet)

Men Migrationsverkets tillvägagångssätt för åldersbedömning är otillförlitligt, Socialstyrelsens anvisningar och rekommendationer som Migrationsverket följer är otidsenliga och utifrån synsättet ”bättre fria än fälla” och att det skall vara uppenbart att den asylsökande inte är över 18 år får sannolikt ett okänt antal av de 3000 unga som söker asyl i Sverige i år sin asylansökan prövad som omyndiga, trots att de är vuxna.
Det är inget nytt så har det varit under många år vilket ställt till problem i olika avseenden och hos en bredare allmänhet kan man anta att förtroendet för politiker, myndigheter  och rättsliga instanser undergrävts.

Åldersbedömning är nödvändigt
”Frågan om en asylsökande är under 18 år är av betydelse när det gäller sökandes boende och omvårdnad under tiden Migrationsverket handlägger ärendet. Åldern är även en omständighet som kan inverka på beslutet i asylärendet och på bedömningen av om det är möjligt att verkställa ett avslagsbeslut.” (Etiska rådet)

Åldersbedömningar är  nödvändiga eftersom det är av betydelse i asylprocessen och ställningstaganden i andra rättsliga och sociala sammanhang,  därför blir avsaknaden av effektiva system för en säker åldersbestämning ett problem för Migrationsverket, berörda myndigheter, förvaltningar, gode män och för dem som lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder och fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder.
Migrationsmyndigheter inom EU27 har liknande problem som Migrationsverket därför arbetar EU för ett gemensamt regelverk kring frågan om åldersbestämning.
”Åldersbestämning är viktigt både inom asylprövning och familjeanknytning, inte minst för de individer som berörs. Det är ett område där jag är säker på vi kan hitta samarbetsmöjligheter inom GDISC som kan leda till utveckling inom området”, säger Monika Wendleby verksamhetschef för Europeiskt och internationellt samarbete.

På Malta utgår myndigheterna från principen att det skall vara uppenbart att en asylsökande är under 18 år för att betraktas som anaccompanied minors och vid tveksamhet avgör ett team på tre personer om ungdomen är under eller över 18 år.
I Norden har Danmark, Finland, Norge valt att i viss omfattning tillämpa medicinska ålderstester och i Sverige gör Migrationsverket en allmän bedömning.

Metoder för åldersbedömning
Det finns egentligen bara fyra metoder för att bestämma en persons ålder: en allmän bedömning, skelettröntgen, odontologisk test och en läkarundersökning som har det gemensamt att felmarginalen är stor och att de inte är exakta. En mer precis bedömning skulle kräva en kombination av dessa fyra metoder och man skulle också behöva väga in etnicitet, uppväxtvillkor, levnadsförhållanden, kulturella företeelser och andra variabler för att uppnå en acceptabel tillförlitlighet vilket inte är realistiskt med tanke på det stora antalet asylsökande, kostnader en utdragen asylprocess.

Migrationsverket tillämpar i stället en allmän bedömning, som egentligen är en kombination av en okulär besiktning, samtal och analys av de uppgifter som lämnats av den asylsökande, mindre sällan genomförs skelett eller tandröntgen och läkarundersökningar är sällan förekommande.
I praktiken bestäms den sökandes ålder av en handläggare på en av Migrationsverkets ansökningsenheter utifrån en allmän bedömning och att det skall var uppenbart att den sökande inte är över 18 år, om det inte är det godtas den ålder den unge uppgett. Råder det tveksamhet görs en tjänsteanteckning och vid den påföljande muntliga utredningen kan beslutsfattaren på asylprövningsenheten gör en ny mindre omfattande allmän bedömning men i de flesta fall ifrågasätts inte det första utlåtandet, men om så skulle vara fallet har beslutsfattaren möjlighet att besluta om ytterligare en åldersbedömning.

”Rädda Barnen ser idag indikationer på att åldersbedömningar inte görs på ett rättssäkert och riktigt sätt. Bland annat har vi genom hjälplinjen Utanpapper.nu fått kontakt med ungdomar som bedömts vara barn av handläggare som mött dem i Sverige, men som efter kontroll med annat EU-land fått sin ålder uppskriven. Detta har ibland skett samtidigt som övriga id- uppgifter accepterats från den sökandes egna uppgifter, eller från tillkommande id-handlingar. Personen har bedömts som vuxen och därmed möjlig att överföra till ett annat land för prövning.
Vi har också noterat att många ungdomar som passerat Grekland har försetts med samma födelsedatum. Detta har accepterats av Migrationsverket utan att man vidtagit någon åtgärd för att ta reda på hur åldern har fastställts. Andra barn har tagit sig från hemlandet med hjälp av falskt pass utställt på en vuxen, eller följt en smugglares anvisningar att uppge felaktig ålder. Även då det finns mycket som tyder på att den sökande faktiskt är barn, har den högre åldern slagits fast av Migrationsverket. Det tycks också förekomma att åldern fastställsgodtyckligt av handläggare utan att Migrationsverkets riktlinjer följs. För att återfå den ålder de själva har uppgivit kan ungdomarna ställas inför beviskrav som är omöjliga att uppfylla.” (Rapport från Rädda Barnen,Sara Anderberg)

Anmälan till Migrationsverket och Skatteverket
Den ålder den unge uppgett och Migrationsverket accepterat eller som Migrationsverket bestämt gäller hela livet eftersom beslutet inte går att överklaga. Men i samband med ett överklagande om  till exempel om avvisning kan beslutet om ungdomens ålder tas upp.

Anmälningar till Migrationsverket om att omyndiga anses vara myndiga är sällan förekommande och till Skatteverket ytterst ovanligt och ändingar av en fastställd ålder till följd av sådana anmälningar förekommer nästan aldrig.

Personal på HVB, vårdnadshavare på EBO, familjehem, lärare och gode män är inte angelägna att ifrågasätta en persons ålder och göra en anmälan trots stora betänkligheter med hänvisning till socialstyrelsens anvisningar och Migrationsverkets ansvar vilket möjligen kan förklaras av missriktad välvilja.

Om ungdomen fått permanent uppehållstillstånd kan en anmälan göras till skatteverket med det krävs att personen medger att åldern är felaktig, att det finns officiella handlingar där födelsedatum framgår, om det inte finns kan skatteverket förorda en medicinsk bedömning vilket inte sker med någon automatik utan tvärtom endast om synnerliga skäl föreligger och med personens medgivande.

Medicinska åldersbedömningar är en återvändsgränd
Enligt statistik från Migrationsverket har sedan 2004 till och med 2011, 11913 personer som sökt asyl i Sverige uppgett att de är under arton år och att de kommit hit ensamma utan nära anhöriga. Hur många av dessa personer som felaktigt bedöms som omyndiga är oklart men uppskattningsvis kanske det handlar om mellan 10-40% vilket inte är godtagbart.

Med hänvisning till främst norska erfarenheter av odontotlogiska tester höjs nu röster för att även Sverige ska införa sådana tester, men om syftet är en bestående rättssäker ordning bör andra alternativ övervägas då medicinska ålderstester är otillförlitliga och endast kan indikera en persons ålder. Om syftet är att ”avskräcka” asylsökande att lämna felaktiga uppgifter om sin ålder skulle effekterna sannolikt bara bli marginella eftersom en majoritet av asylsökande ungdomar troligen finns inom det åldersspann som ligger inom testernas felmarginal.

Medicinska åldersbedömningar är en återvändsgränd, en framkomligare väg för att minimera felaktiga åldersbedömningar är att: Migrationsverket förändrar det nuvarande regelverket, inför nya rutiner som innebär att minst tre personer samtidigt bedömer ungdomens ålder och att Socialstyrelsen i sin utredning utarbetar anvisningar som säger att det skall vara uppenbart att en asylsökande ungdom skall var under 18 år för att betraktas som omyndig. Inte i syfte att göra det svårare för ungdomar att få uppehållstillstånd utan för att rätt skall vara rätt.

Det vore inte heller orimligt att socialsekreterare och personal på HVB belades med anmälningsplikt om det finns starka betänkligheter om en ungdom verkligen är omyndig. Det är heller inte orimligt att vuxna omkring de ensamkommande ungdomarna tar sitt ansvar samarbetar med Migrationsverket för att uppnå rättrådighet och vad som är det bästa för ungdomen. Missriktad välvilja, hänvisning till Socialstyrelsens anvisningar  och Migrationsverkets ansvar för åldersbedömningar är inte godtagbara skäl för att inte samarbeta utan snarare dåliga undanflykter.

Kanske vore det en bra idé att vända på den nuvarande strategin och att betrakta ungdomar som varande över arton år om det inte är uppenbart att de är under arton år men samtidigt ta särskild hänsyn när de råder tveksamheter om åldern och införa en tredje kategori, myndiga unga som ett komplement till myndiga och omyndiga och pröva deras ansökan inte som vuxna utan unga.

Oavsett om asylsökande unga är 17, 18 eller 19 år är det angelägnare att visa humanitet än ägna tid åt den mer eller mindre olösliga frågan om  tillförlitliga metoder för åldersbestämning. Sverige kan inte ta emot alla  asylsökande barn och ungdomar utropas det från en del håll vilket kanske är sant men vi kan ta emot flera och upphöra med att överföra unga till första asylland enligt Dublin ll. Syftet bör vara att i möjligast mån hjälpa unga människor som behöver hjälp och humanitära organisationers synsätt prägla mottagandet av ensamkommande ungdomar.

 

Written by gultkort

april 3, 2012 at 9:21 f m

Med spretiga steg och misstänksam blick …

leave a comment »


tog sig det ensamma rådjuret över åkern sökande efter mat under det tunna snölagret som sedan några dagar täcker marken och påminner mig om att det faktiskt är vinter. Över fjorton grader kallt ute konstaterade jag när jag iakttar rådjuret genom mitt köksfönster i min bruna lite slitna morgonrock, en ostmacka i högsta hugg och en väldoftande kopp nyligen bryggt kaffe inom räckhåll.
Ett hopp över diket snabbt över grusvägen och sedan i sakta mak in i skogen och därmed var underhållningen med rådjuret slut och jag kan återgå till datorn och arbetet med ”Godmanakuten”, som tar en hel tid vilket sannolikt förvånar en del läsare som inte låter sig imponeras så lätt.

Hur som helst,  jag jobbar på som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar med allt vad det innebär  av både positiva som negativa upplevelser. Mycket är bra men det finns också anledning till bekymmer med tanke på hur en del kommuner inte inkluderar nyanlända elever i skolan, ointresserade och okunniga socialsekreterare , politiker som valt att inte utnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen och Socialstyrelsen hopplösa inställning och rekommendationer när det gäller åldersbestämning av ensamkommande ungdomar.

För min del är utgångsläget att Sverige skall hjälpa dem som behöver hjälp oavsett ålder men att det skall vara uppenbart att ungdomarna är under arton år för att de skall förklaras som omyndiga, inte tvärtom som det är nu, och att man förutom kategorierna minderårig, omyndig och myndig inför ytterligare en  kategori, ensamkommande unga som  skall jämställas med omyndiga i alla avseenden och prövas utifrån ett barnperspektiv.

Ute klarnar det upp och det ser ut att bli en klar och kall dag. Hur det ska gå för alla ensamkommande ungdomar är här eller på väg hit är emellertid oklart.

Written by gultkort

januari 31, 2012 at 7:31 f m

På gränsen till lycklig

leave a comment »


Hans väntan blev också min väntan, hans förhoppningar blev mina och hans glädje när beskedet om uppehållstillstånd äntligen kom igår efter en orimligt lång tid blev också min glädje.

Mot alla odds ändrade Förvaltningsdomstolens Migrationsverkets beslut om utvisning, det händer bara i kanske två procent av alla ärenden som överklagas, men nu kan en ung människa börja planera sin framtid i Sverige efter en långt tid av oro och förtvivlan men också hopp.

Han vill bli polis har han berättat men jag undrar om det verkligen är det rätta för honom.

Hur som helst det känns bra nu väntan är äntligen över  och jag känner mig lättad och glad på gränsen till lycklig.

Written by gultkort

december 17, 2011 at 7:52 e m

Jag missade planet…

leave a comment »


Till Malta för drygt en vecka sedan och hamnade i ett tillstånd som kan liknas vid en blandning av förnekande och en flykt från verkligheten och faktiskt kunde jag skratta åt det hela eftersom det var så sanslöst klantigt gjort.

Sänt händer men bara en gång hoppas jag för på söndag bär det av till Malta och alla ombokade studiebesök och möten.

Missade planet gjorde emellertid inte Migrationsverket som transporterade Farhan till Tanzania där han blev kvar trots alla ansträngningar som gjorts för att förhindra det.

Varför migrationsmyndigheten i Tanzania tog emot Farhan är ännu oklart men förhoppningsvis kan situationen klarna efter en del efterforskningar.

Såväl Aftonbladet som P3 har uppmärksammat  fallet med Farhan. och det har bildats stödgrupper på facebook.

Farhan, en skötsam lågmäld kille som skötte sina studier och var allmänt omtyckt. Sverige hade blivit hans land här ville han bo men efter närmare tre år i Sverige transporterades han bort från välfärden till Tanzania, ett land han aldrig varit i.

Jag brukar alltid framhålla att tjänstemännen på Migrationsverket är kompetenta, serviceinriktade  och att de asylutredningar som görs är väl underbyggda och omsorgsfulla. Men med över tretusen anställda finns det naturligtvis personer där omdömet sviktar och maktkänslan bedövar. Känslan för vad som är rätt och riktigt hamnar långt  vid sidan av vad en bredare allmänhet uppfattning anser vilket också Europadomstolen kunat konstatera ett antal gånger.

Utlänningslagen som våra valda ombud bestämt skall gälla behöver snarast justeras i vissa stycken och ändras helt i andra det vill säga om vi vill ha ett humant samhälle som som är beredda att hjälpa dem som är illa ute.

Migrationsverket gör vad politikerna bestämt och ibland mer så nu vore det bra om politikerna tar ansvar och inte gömmer sig bakom  Migrationsverket, då kanske en nittonåring kunnat få en framtid här.

Written by gultkort

november 1, 2011 at 5:14 e m

Kallt ute och kallt inne…

leave a comment »


Att det är kallt ute är inte mycket att göra åt men att det är det inomhus  är helt och hållet mitt eget fel eftersom jag snålar med veden som kan behövas i vinter när det blir  riktigt kallt, kan man befara.

I går var det andra mötet på Migrationsverket med Farhan och avvisningen bestämdes av handläggarna ska ske den 30 oktober.

Att vi, jag och en engagerad socialarbetare, vid besök på Tanzanias och Kenyas ambassader fått besked att dessa länder inte tänkte ta emot Farhan spelade i sammanhanget ingen roll, annat än att det visar att Farhan aktivt medverkar och vill samarbeta vilket är viktigt av olika skäl.

Avvisningen skulle äga rum som planerat, ansåg handläggarna vilket innebär att man i Dar Es Salaam ska träffa representanter på flygplatsen från dessa länder och genom förhandlingar hoppas man kunna lämna Farhan antingen i Tanzania eller Kenya. Om det inte går åker man tillbaka, försäkrade man mig på min fråga, och någon ytterligare förhandlingsresa blir det inte. Om det stämmer vilket inte är säkert eftersom det inte är ovanligt med flera förhandlingsresor i samma ärende  kan Farhan få stanna i Sverige eftersom Migrationsverket inte verkställa beslutet.

Vi får väl se eller ”inshallah” skulle nog Farhan själv säga. Ett utkast till ansökan om verkställighetshinder är påbörjad nu gäller det att läsa på vad som gäller i Förvaltnings- och Utlänningslagen.

I morgon bitti åker jag till Malta med sol och sådär 22-23 grader, det är bra liksom att den mjuka väldoftande värmen från vedspisen nu sakta sprider sig i huset.

Written by gultkort

oktober 15, 2011 at 8:49 f m

Till min förvåning…

leave a comment »


Upptäckte jag att dagen inte  var bokad för något särskilt ändamål vilket innebar att jag några timmar på eftermiddagen kunde ägna mig år arbetet på carporten.

Förmiddagen försvann i en ström av telefonsamtal och e-postmeddelanden och nu har det blivit kväll. Mörkret omger huset och från vedspisen sprider sig en väldoftande värme och ett hemtrevligt sprakande från björkveden.

I morgon blir det andra mötet på Migrationsverket inför Farhans avvisning till Kenya eller Tanzania, dom är ju inte säkra. Det enda dom är säkra på är att han inte kommer därifrån han säger att han kommer, påstår dom., vilket inte är sant. Sant är emellertid att våra politiker som lagstiftat om utlänningslagen ställer till med en hel del problem för unga människor och för sig själva kan man tillägga med Juholt i färskt minne. Vilken värld

På söndag bär det av till Malta och sommaren men så mycket fritid lär det inte bli, programmet är fullspäckat med möten och studiebesök.

Hemsidan börjar ta fart vilket är roligt. Men roligt är det inte för Farhan som efter tre år ska skickas iväg från Sverige mot ett okänt öde och mörkt ser det ut för Qassim på Malta. Hur ska han komma därifrån?

Written by gultkort

oktober 13, 2011 at 6:22 e m

Legitimerad eller auktoriserad god man.

leave a comment »


Uppdraget som god man har en lång tradition i vårt land och grundar sig på idén att medborgarna på ideell grund och av solidaritet ställer upp när de av samhällets rättsliga instanser ombeds  att hjälpa människor som inte klarar sig själva och behöver hjälp.Ett synsätt på uppdraget som fortfarande gäller  i dagens samhälle trots att mycket idag handlar om materiella värderingar, krav på ekonomisk ersättning för det ena och andra men mindre om  delaktighet och ett gemensamt samhälleligt ansvarstagande.

Därför är naturligt att det pågår diskussioner om uppdraget som god man skall vila på ideell grund eller vara ett relativt välbetalt yrke som utövas av legitimerade eller auktoriserade gode män
Fördelarna med det ena och andra är uppenbara liksom nackdelarna men visst är den ursprungliga tanken med uppdraget tilltalande.

Stockholms förmyndarkammare inrättades redan på 1600-talet. Se http://www.stockholmia.stockholm.se/for … ?artikel=7. I någon omfattning fanns motsvarande i socknarna. För föräldralösa barn och sjuka/handikappade personer som inte kunde ta tillvara sin rätt kunde, om det p.g.a. de ekonomiska förhållandena var nödvändigt, en förmyndare utses. För frånvarande eller okända arvingar kunde en god man tillsättas. Förmyndaren eller gode mannen var redovisningsskyldig och kontrollerades av socknen.

Från 1974 tillkom möjligheten att istället för att förordna förmyndare för sjuka och handikappade personer, utse en god man. Denne fick inte samma befogenheter som en förmyndare. 1989 avskaffades möjligheten att omyndigförklara någon och ersattes av en lag om förvaltarskap. Det inskrevs dock i lagen att ”domstol får förordna förvaltare för den som på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, (obs!) ”om det inte är tillräckligt att god man förordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp”.. Detta har medfört att förvaltarskap är sällsynta. I över 90 % av ärendena förordnas vanligen god man.

Ideellt eller yrke

Uppdraget som god man är som sagt ett ideellt åtagande med  traditioner med långa traditioner som ibygger på tanken om medborgarmedverkan och ett gemensamt ansvarstagande för de i samhället som behöver stöd och hjälp och att den som förordnas som god man agerar rättrådigt, engagerat, ansvarsfullt utifrån egna erfarenheter och kunskaper. (god man för ensamkommande) (vem kan bli god man eller förvaltare) http://www.godmanakuten.se

Samhället har i förvissning om att uppdraget utförs med intresse, engagemang, ansvar och i ambitionen att agera för den ensamkommande ungdomens bästa hitintills avstått från att precisera och ge tydliga anvisningar för hur uppdraget skall utföras. Dels för att man saknar möjlighet att göra det och dels för att man vill överlåta till den gode mannen att utföra uppdraget på sitt eget vis.
Avsaknaden av preciserade tydliga anvisningar innebär att den gode mannen ges utrymme att själv tolka, inom de ramar som reglerar uppdraget, hur uppgiften som god man skall lösas.
En tilltalande tanke, ett stort förtroende och kanske borde det förbli så men tiderna förändras liksom synen på uppdraget. För många gode män är uppdraget ideellt och man åter sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra en sin plikt eller insats som medborgare men för andra har uppdraget blivit ett yrke och den enda utkomsten vilket innebär att dessa personerna åtar sig ett kanske 10-30 uppdrag inte i första hand av intresse för ungdomarna eller av samhällelig plikt utan för att tjäna pengar. Så många uppdrag innebär att ungdomarna försummas.
Tiderna förändras och det gör också kraven på en god man. Uppdraget har blivit mer komplex och kraven på kompetens inom olika områden är större idag än tidigare för att kunna utföra uppdraget med ungdomens bästa som mål.
Skillnaden i erfarenhet, kompetens och engagemang kan var stor mellan olka gode män och det kan innebära att ensamkommande ungdomar som får  gode män med mindre erfarenhet, kompetens och engagemang inte får den hjälp de behöver vilket till och med kan bli avgörande för om de får stanna i Sverige eller inte.
Därför är kanske tiden nu mogen för att ett förordnande förutsätter att den gode förutom övriga krav  är legitimerad-eller auktoriserad god man och har genomgått och blivit godkänd vid en särskild utbildning för att försäkra sig om att alla ungdomar  får den hjälp som är grundtanken med en god man avsett.

Written by gultkort

oktober 5, 2011 at 7:45 f m

Dear Mr. Samuelsson…

leave a comment »


Började ett mejl från en högre tjänsteman på  the Ministry for Justice and Home Affaris på Malta som jag under ett par månaders tid haft kontakt  i samband med mitt kommande besök i mitten av oktober. Mina önskemål om att få besöka institutioner och flyktingläger hade tidigare tämligen bryskt avvisats men nu var tonen helt plötdsligt en annan.

Dear Mr. Samuelsson läste jag belåtet om igen och konstaterade att envishet och en smula diplomati nu innebar att jag fick tillåtelse att besöka Hal Far Families centre  och Marsa men bara under en timmes tid på vardera plats och förutsatt att jag godkände ett antal förhållningsregler vid besöken.

Däremot fick jag inte tillåtelse att besöka en institution för ensamkommande minderåriga såvida jag inte kunde motivera varför och på vilket vis mitt besök skulle gagna barnen. Vi får väl se, programmet på Malta börjar bli fullspäckat och jag ska bara vara där i tre dagar och dessutom hinna med ett möte med Röda korset, Peace Lab, träffa Qassim  för att se hur han har det efter att ha tvingats flytta från flyktinglägret och sedan en sväng förbi Hal Fart Tent Willage för att prata med vakterna och grönsakshandlaren jag träffade för ett år sedan. Det känns som jag har för lite tid det är så mycket jag vill hinna med.

Kanske blir det ytterligare en resa till Malta men jag är också intresserad av förhållanden av ensamkommande ungdomars situation i andra länder som Italien, Slovenien och Nederländerna.

Hur som helst återkommer jag med en rapport från det kommande besöket på Malta.

På väg till en pilotutbildning för gode män och med lite tid över fick jag en ingivelse när jag passerade Katolska kyrkan på Folkungagatan. Efter en kort stunds  tvekan gick jag in  i kyrkan utan att egentligen veta varför och vad jag kunde förvänta mig. Kanske en tyst tom lite öde lokal men så var det inte. I bänkraderna fanns ett femtiotal personer en del försjunkna i bön andra knäböjande och i en till synes annan värld.

Och det var en annan värld, utanför kyrkportarna var biltrafiken intensiv, människor rörde sig sig snabbt på trottoarer och övergångsställen, Mc Donalds sålde hamburgare  och Taxibilarna som stod uppradade utanför Malmen väntade otåligt på kunder. Men i den Katolska kyrkan var det lugnt.

När prästerna började mässa lämnade jag kyrkan och begav mig i lugn takt med den nedgående solen i ansiktet mot SKL och den sista delen av utbildningen som varit ganska intressant och lite lärolik. Söder, staden i staden, min stadsdel och mina uppväxtkvarter

I morgon skall jag på återvändarsamtal med Farhan. Är Gud god så låter han: Farhan stanna,  Ramadan få ett positivt besked från Migrationsdomstolen och Sad inhibition, bad jag. Men jag är ateist så det kan gå lite hur som helst.

Det  är våra folkvalda som står för den guddomliga makten och bestämmer över Farhans, Ramadans, Sads och alla andra ensamkommande ungdomars  öde, inte Migrationsverket som gör vad Riksdagen bestämt.

Kanske är det vi som bär ansvaret, vi som valde dem  kanske är det folket som besitter den guddomliga makten.

Written by gultkort

september 28, 2011 at 7:31 e m